Trang điểm/

Trang điểm

GILAA LONG WEAR LIP CREAM

9 sản phẩm

Thông tin sản phẩm/

Mã vạch:

#01 – Glad Day – 8809491 944020

#02 – Lovely Day – 8809491 944037

#03 – Sunshine Day – 8809491 944044

#04 – First Day – 8809491 944051

#05 – Gloomy Day – 8809491 944068

#06 – Rainy Day – 8809491 944075

#07 – Red Letter Day – 8809491 944433